آخرین خبر

برگزاری نمایشگاه و جشنواره های خیریه ارائه تولیدات نیازمندان

تومان


رادمان از ابتدای فعالیت خود به پیشتبانی یاوران خود توانسته است قدم های بزرگی در این راه بردارد.این قدم ها هرگز میسر نمی شد مگر با یاری یاوران نازنین رادمان .جای شما در میان رادمانیان خالی است ما بی کمک شما هرگز نخواهیم توانست به اهداف بزرگ مهرآفرین برسیم.

هر کمک شما لبخندی است برای یک کودک